Huyện Dắk Glong còn 535 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân chưa đến nhận

Qua rà soát của UBND huyện Đắk Glong, toàn huyện còn 535 giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất liên quan đến Kế hoạch 436, 437 của UBND tỉnh nhưng người dân chưa đến nhận.

Ảnh minh họa

Trước tình trạng này, UBND huyện Đắk Glong đã chỉ đạo UBND các xã thông báo, niêm yết công khai danh sách các hộ, cá nhân liên quan đến Kế hoạch 436, 437 của UBND tỉnh tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa cộng đồng thôn, bon để người dân biết. UBND huyện chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành thu phí đo đạc theo quy định; đồng thời thực hiện trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kế hoạch 436, 437 của UBND tỉnh.